Phase 3

Tenants

  • Raiffeisen Bank Bulgaria
  • Microsoft
  • Sitel
  • Luna Bistro
  • First Facility